Bài 35 Sgk Địa 8 Trang 124

     
- Tính thời hạn và độ nhiều năm (số tháng) của mùa mưa cùng mùa đàn tại những lưu vực theo tiêu chí vượt cực hiếm trung bình tháng.
- dìm xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa vây cánh trên từng lưu lại vực nói riêng với trên toàn nước nói chung.

a) Vẽ biểu đồ:

kimsa88
cf68