BÀI TẬP CHO DẠNG ĐÚNG CỦA TỪ

     

Kiến thức tiếng Anh ở bậc Trung học các đại lý được xem là những kiến thức vô cùng cần thiết, không chỉ là được áp dụng nhiều trong đời sống hằng ngày mà còn là nền tảng gốc rễ cho những kỹ năng cao hơn ở cấp Trung học diện tích lớn hay Đại học. Vào đó, phần kiến thức giờ Anh lớp 7 có lẽ rằng là giữa những đơn vị kiến thức quan trọng đặc biệt nhất cùng cũng khó thâu tóm nhất. Nội dung bài viết này xin gửi ra một trong những đề ôn tập để những em hoàn toàn có thể ghi nhớ cùng củng cố lại những kỹ năng đã học của mình.

Bạn đang xem: Bài tập cho dạng đúng của từ


1. Nắm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 7

Từ căn nguyên kiến thức giờ đồng hồ Anh lớp 6, ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 liên tục được nâng cấp hơn với giúp học sinh từng cách làm thân quen với các kiến thức đặc trưng như sau:

Câu cảm thán với What với How

What + (a/an) + Adj + danh trường đoản cú đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh từ ko đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi ban đầu bằng từ để hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much.Câu so sánh

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than

So sánh rộng nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est

S + be/ V + the most + Adj/ Adv

Câu đề nghị: Lets V, What about/ How about Ving, Why dont we VCác giới từ chỉ địa điểm chốn, thời gian, phương tiện đi lại.Các thì

Hiện tại đơn: miêu tả một kinh nghiệm hoặc một thực sự hiển nhiên.

S + V/ V_s/ V_es

Hiện tại tiếp diễn: diễn đạt hành động đang xẩy ra tại thời gian nói.

S + am/ is/ are + Ving

Quá khứ đơn: biểu đạt hành hễ đã xảy ra và ngừng trong vượt khứ.

S + V_ed/ P2

Tương lai đơn: miêu tả một hành vi hoặc một kế hoạch rất có thể xảy ra trong tương lai.

S + will + V

Động từ bỏ tình thái

May, Might: diễn đạt hành động có thể xảy ra.

Can, Cant: miêu tả khả năng ở bây giờ hoặc tương lai (có thể xảy ra hoặc dự đoán), sự xin phép và mang đến phép, lời yêu cầu, đề xuất hoặc gợi ý.

Could, Couldnt: miêu tả khả năng trong vượt khứ, khả năng hoàn toàn có thể xảy ra (không chắc chắn là bằng Can), sự xin phép (lễ phép với trịnh trọng hơn Can), lời yêu cầu, đề nghị hoặc lưu ý lịch sự.

Would, Wouldnt: là quá khứ của will, dùng để diễn đạt lời yêu thương cầu, đề nghị thanh lịch hoặc kiến thức trong quá khứ.

Should, Shouldnt: miêu tả lời khuyên, lời đề nghị.

Ought to, Ought not to: diễn tả lời khuyên (sắc thái bạo gan hơn Should) hoặc sự muốn đợi.

Must, Mustnt: mô tả sự quan trọng bắt buộc, lời khuyên, nhu cầu được nhấn mạnh hoặc sự suy luận phù hợp lý, cứng cáp chắn.

Have to, Dont have to: Have to biểu đạt sự yêu cầu thiết, nên do nội quy, mệnh lệnh, quy định. Dont have to chỉ sự không buộc phải thiết.

2. Một vài đề ôn tập giờ Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài tập tiếng Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới từ thích hợp hợp

Do you go school foot or bike?My house is Le Loi Street & her house is 9 Le Lai Street.We are living our parents Quang ngai rồng town.Im class 7A Binh Chau school.The books the table are English.Nam sits two school girls.Dictionaries are the shelves the left the room.She is interested literature, but we are fond Math.My birthday is May first.Is Lans birthday March?
*

Bài 2: phân chia dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

It (rain).. Heavily now. You should (stay).. At home and (read).. Books.What are you (do).. At the moment? I (write).. An essay.Where Lan và Ba (go).. Tomorrow? They (visit).. The museum.You (have).. Geography next Friday.What about (play).. A game of chess?It takes her 10 minutes (make).. This toy.She (be).. Ten on her next birthday.I (meet).. You soon.Why dont we (hold).. A party.Lets (go).. Camping.They (practise).. Playing the guitar in the music room now.We shouldnt (waste).. Water.Id like (drink).. Some orange juice.Hoa usually (do).. Aerobics early in the morning.Would you lượt thích (come).. To lớn my house for lunch?

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng

Her new school is different her old school.

A. Of B. With C. From D. At

is it from your house to lớn the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? ..

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works a hospital. He takes care patients.

A. In / for B. In / of C. At / for D. For / of

What does your father do?

A. Hes farmer. B. He does a farmer. C. Hes a farmer.

His car is the shop.

A. Front of B. Behind C. Next D. Near to

Do you work hours than Hoa?

A. Few B. Less C. Lesser D. Fewer

She works six days week.

A. In B. For C. A D. The

Bài 4: sắp xếp lại những câu bên dưới đây

always / school / time / we / to lớn / go / on.

.

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

.

not / American / uniforms / bởi vì / usually / school / wear / students.

.

10:00 / at / Wednesday / Science / phái nam / on / has.

.

interesting / I / because / Math / it / lượt thích / is.

.

like / what / does / subject / best / Tom?

.

you / work / lớn / want / we / with.

.

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

.


is / interested / Mai / experiments / doing / in.

.

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

.

Bài 5: Viết thắc mắc cho những câu trả lời sau

.

Its about 200 meters from my school to lớn the post office.

.

The dictionary is 200,000 dong.

.

Id like some local stamps và a phone card.

.

Tim is my pen pal in England.

.

Mr. Viet is a farmer.

.

Lan often goes lớn the library in her không tính phí time.

.

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

.

I go to lớn the movies twice a month.

Đề 2: Đề bài tập giờ Anh lớp 7

Bài 1: Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để kết thúc đoạn văn sau

Minh is my new classmate. Hes now staying (1) his brother in Ha Noi, but hes (2) Bac Giang Town and his parents still (3) there.

Minhs brothers house is smaller (4) his house in Bac Giang, & it is on Xuan Thuy Street. It (5) in the center of Ha Noi, so (6) is about 8 kilometers from his new house (7) school. Every day, Minh goes khổng lồ school (8) bike. Minh is unhappy because he doesnt (9) many friends in Ha Noi. He also (10) his parents and his friends in Bac Giang.

Bài 2: sử dụng từ gợi ý để viết thành câu trả chỉnh

beautiful / little / girl!

.

History / be / interesting / important / subject.

.

Nga / like / listen / music / after / school.

Xem thêm: Tính 1^2+2^2+3^2+...+N^2 - Dãy Số Viết Theo Quy Luật

.

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

.

Why / people / think / students / have / casy life?

.

Bài 3: Viết lại câu dùng từ gợi ý

What about going to lớn the movies?

Why .

Where does she live?

What .

What vì chưng you do?

What .

The dress is very old.

What .!

What subject does Mary lượt thích best?

What is ..

How much is the hat?

How much does .?

How old is your sister?

What .?

Lan is taller than Hoa.

Hoa is .

Nam works more hours than Lan.

Lan works .

We have a two-month summer vacation.

Our summer vacation lasts..

Bài 4: tìm kiếm lỗi sai với sửa lại

What time the concert will start?

.

I see you at 8 tomorrow morning. Dont be late.

.

How long will the play last? Till nine or half & past nine.

.

What is your date of birth? November twentieth.

.

Are you like your school? Yes, its very beautiful.

.

Bài 5: phân tách dạng đúng của những từ trong ngoặc

This dress is the .. Of three dresses. (expensive)He has .. Money than his wife. (much)Summer holiday is .. Than tet holiday. Its the .. Holiday. (long)Tom is.. Than Peter (intelligent)My father drinks .. Beer than his friends. (little)She works .. Hours than any workers. (many)Your watch is .. Than my watch. (good)Nam is .. In his class. (tall)Ho đưa ra Minh city is .. Than Ha Noi. ( big )Winter is .. Season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: chọn từ có âm gạch chân khác với mọi từ còn lại

A. Magazine B. Mathematics C. Manage D. WatchA. Material B. Familiar C. Magazine D. WantA. Brush B. uncle C. uniform D. BusA. Orange B. Wake C. Way D. WasteA. Good B. Too C. Tooth D. TwoA. Lovely B. Mother C. Money D. MostA. Car B. Far C. Start D. WaterA. Talk B. Take C. Walk D. What

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Dont worry. You will have lot of friends.

.

I live with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

.

How old will he be in his next birthday?

.

I classes start at seven oclock.

.

This is a girl nice.

.


Bài 3: Điền từ tương thích để ngừng câu

Talking is common way of relaxing.Children should lớn bed early .dont you come khổng lồ my house? Ok.Lets go.What about Ha Long bay ?Would you like badminton ?I want a new bike.does Nga have Math? On Tuesday và FridayHe looks different his father.Mai learns lớn use a computer.Children shouldnt beer.

Bài 4: Chọn đáp án đúng

The summer vacation for almost three months.

A. Longs B. Lasts C. Is

My sister loves stamps.

A. Collect B. Lớn collect C. Collecting

3. I come và see you sometime.

A. Will B. Am C. Dont

My brother likes watching soccer. -.

A. I like, too B. So lượt thích C. I am, too

Mr. Tuan has days off than Mr. Jones.

A. Many B. Less C. Fewer

Jane is beautiful than her sister.

A. More B. The most C. Fewer

Thanh helps children to learn. She is a

A. Doctor B. Musician C. Teacher

Which Vietnamese vacation is ?

A. The longest B. Long C. Longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. Hes a

A. Shop assistant B. Mechanic C. Farmer

At recess, activity is talking.

A. More popular B. Most popular C. The most popular

This book is interesting of the three.

A. Most B. The most C. More

Every morning, I wake up & have my

A. Dinner B. Lunch C. Breakfast

Do Vietnamese students have more vacations than American ?

A. Students B. Vacations C. Farmers

a look at this picture.

A. Take B. Give C. Do

Hurry or youll be late school.

A. With B. For C. At

Bài 5: phân tách dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

Could you (show).. Me the way lớn the bus stop?Lan and Hoa (go).. To lớn the post office now.He (phone).. His parents three or four times a week.Hoa needs (buy).. A phone card.I (mail).. This letter tomorrow.

Hi vọng phần đông đề ôn tập mà bài viết cung cấp cho trên đây đang giúp các bạn học sinh trau dồi thêm loài kiến thức của chính mình để lạc quan hơn trong bài toán học giờ đồng hồ Anh cũng như trong các kì thi. Chúc chúng ta học tốt!

Đáp án đưa ra tiết

Đề 1

Bài 1: 1. On by 6. Between

2. On at 7. On khổng lồ of

3. With in 8. In of

4. In at 9. On

5. On- in 10. In

Bài 2: 1. Is raining stay read 9. Hold

2. Aredoing am writing 10. Go

3. Willgo will visit 11. Are practising

4. Will have 12. Waste

5. Playing 13. Khổng lồ drink

6. Khổng lồ make 14. Does

7. Will be 15. Khổng lồ come

8. Will meet

Bài 3: 1-C 2-C 3-B 4-B 5-C 6-B 7-D 8-C

Bài 4: 1. We always go to lớn school on time.

2. How many hours a week does he often work?

3. American students bởi not usually wear school uniforms.

4. Nam has Science at 10:00 on Wednesday.

5. I lượt thích Math because it is interesting.

6. What subject does Tom lượt thích best?

7. We want to work with you.

8. Excuse me! Is there a post office near here?

9. Mai is interested in doing experiments.

10. Huong will be twelve on Saturday, November 20th.

Bài 5: 1. How far is it from your school to lớn the post office?


2. How much is the dictionary?

3. What would you like?

4. Who is Tom?

5. What does Mr. Viet do?

6. What does Lan often vì in her không tính tiền time?

7. What is your mother doing in the kitchen at the moment?

8. How often bởi vì you go khổng lồ the movies?

Đề 2

Bài 1: 1. With 2. From 3. Live 4. Than 5. Is

6. It 7. To 8. By 9. Have 10. Misses

Bài 2: 1. What a beautiful little girl!

2. History is an interesting và important subject.

3. Nga likes listening to lớn music after school.

4. It takes 15 minutes to walk khổng lồ the zoo.

5. Why vì people think that students have an easy life?

Bài 3: 1. Why dont we go to the movies?

2. What is his address?

3. What is your job?

4. What an old dress!

5. What is Marys favorite subject?

6. How much does the hat cost?

7. What is your sisters age?

8. Hoa is shorter than Lan. / Hoa is not as tall as Lan.

9. Lan works fewer hours than Nam.

Xem thêm: Học Cách Cắt Lông Cho Gà Chọi Đẹp, Đơn Giản, Cách Tỉa Lông Gà Chọi Qua 4 Bước Chuẩn

10. Our summer vacation lasts for two months.

Bài 4: 1. The concert will => will the concert

2. See => will see

3. Half and past => half past

4. Twentieth => the twentieth

5. Are => Do

Bài 5: 1. Most expensive 6. More

2. More 7. Better

3. Longer longest 8. The tallest

4. More intelligent 9. Bigger

5. Less 10. The coldest

Đề 3

Bài 1: 1-D 2-D 3-C 4-A 5-A 6-D 7-D 8-B

Bài 2: 1. Lot => lots

2. On => at

3. In => on

4. Classes start => start classes

5. Girl nice => nice girl

Bài 3: 1. A 2. Go 3. Why 4. Visiting 5. Khổng lồ play

6. To lớn buy 7. When 8. From 9. How 10. Drink

Bài 4: 1-B 2-C 3-A 4-A 5-C 6-A 7-C 8-A

9-B 10-C 11-B 12-C 13-A 14-A 15-B

Bài 5: 1. Show 2. Are going 3. Phones 4. To buy 5. Will mail

Bài tập Câu tường thuật, câu gián tiếpBài tập so sánh kép trong tiếng AnhMột số bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 (có đáp án chi tiết)

Video liên quan