CÂY SẢ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Lời rủa sả nhưng Giô-suê ra mắt vào cơ hội thành Giê-ri-cô bị bài trừ được ứng nghiệm khoảng 500 năm sau.

Bạn đang xem: Cây sả tiếng anh là gì


The curse that Joshua pronounced at the time of Jericho’s destruction is fulfilled some 500 years later.
Giô-suê 6:26 tuyên bố: “Bấy giờ, Giô-suê phạt thề rằng: Phàm ai chỗi lên xây lại thành Giê-ri-cô nầy sẽ bị rủa-sả trước phương diện Đức Giê-hô-va!
Joshua 6:26 states: “Joshua had an oath pronounced at that particular time, saying: ‘Cursed may the man be before Jehovah who gets up và does build this city, even Jericho.
+ 13 Con bắt buộc nói với Hê-li rằng vì chưng lỗi lầm mà bạn đã biết đề xuất ta sắp thi hành sự phán xét đời đời kiếp kiếp trên công ty người,+ do các đàn ông người sẽ rủa sả Đức Chúa Trời+ nhưng fan không rầy la trách chúng.
+ 13 You must tell him that I am bringing a lasting judgment on his house for the error that he has known about,+ for his sons are cursing God,+ but he has not rebuked them.
Dù lời địa điểm Sáng-thế cam kết 3:14 có thể khiến một số người suy nghĩ vậy, chúng ta không duy nhất thiết phải tóm lại rằng trước lúc bị rủa sả loại rắn từng bao gồm chân.
While the wording of Genesis 3:14 might lead some to lớn think so, we need not necessarily conclude that prior to lớn this curse, serpents had legs.
Khi đánh tên cho con trai ông là Nô-ê (ngụ ý “Nghỉ ngơi”, hoặc “An ủi”), Lê-méc tiên tri: “Đứa nầy vẫn an-ủi lòng ta về công-việc và về sự nhọc-nhằn cơ mà đất bắt tay ta nên làm, là khu đất Đức Giê-hô-va đã rủa-sả”.
When giving his son the name Noah (thought to mean “Rest,” or “Consolation”), Lamech prophesied: “This one will bring us comfort from our work và from the pain of our hands resulting from the ground which Jehovah has cursed.”
Hết thảy người Y-sơ-ra-ên vẫn phạm luật-pháp Ngài cùng xây đi để không vâng theo giờ đồng hồ Ngài. Vậy cần sự rủa-sả, cùng thề-nguyền chép trong luật-pháp Môi-se là tôi-tớ Đức Chúa Trời, đã đổ ra trên chúng tôi, vì shop chúng tôi đã tội tình nghịch thuộc Ngài”.—Đa-ni-ên 9:5-11; Xuất Ê-díp-tô cam kết 19:5-8; 24:3, 7, 8.
And all those of Israel have overstepped your law, và there has been a turning aside by not obeying your voice, so that you poured out upon us the curse & the sworn oath that is written in the law of Moses the servant of the true God, for we have sinned against Him.”—Daniel 9:5-11; Exodus 19:5-8; 24:3, 7, 8.
Họ cố gắng trở đề nghị giống Đấng Christ, ‘khiêm-nhượng, không đem ác trả ác, cũng không rước rủa-sả trả rủa-sả’.—1 Phi-e-rơ 3:8, 9; 1 Cô-rinh-tô 11:1.
They strive khổng lồ be like Christ, “humble in mind, not paying back injury for injury or reviling for reviling.” —1 Peter 3:8, 9; 1 Corinthians 11:1.
Khi Đức Chúa Trời thay đổi lời rủa sả thành lời chúc phước, Ba-la-am đã hợp tác với Vua Ba-lác của Mô-áp dụ dỗ không ít người dân Y-sơ-ra-ên thờ hình mẫu và phạm tình dục vô luân.
When God turned his curse into a blessing, Balaam worked with Moabite King Balak & lured many Israelites into idolatry and sexual immorality.
3 với phước cầm cố cho những ai đã cần mẫn làm việc trong vườn cây của Ngài; và đáng rủa sả cầm cố cho phần nhiều kẻ bị đuổi vào địa điểm dành riêng rẽ của mình!
3 and how ablessed are they who have labored bdiligently in his vineyard; & how ccursed are they who shall be cast out into their own place!
Trên thực tế, con người ghét muỗi đến nỗi mà họ chi tiêu mặt hàng tỷ đô la bên trên toàn trái đất để giữ cho chúng tránh xa mình - từ nến sả đến lọ xịt muỗi mang đến thuốc trừ sâu nông nghiệp & trồng trọt hạng nặng.
In fact, humans hate mosquitos so much that we spend billions of dollars worldwide to keep them away from us -- from citronella candles to bug sprays to heavy-duty agricultural pesticides.

Xem thêm: Trồng Trọt Có Vai Trò Gì Trong Chăn Nuôi, Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Trồng Trọt


Thay vì pháp luật là một ân phước, theo lời sứ đồ vật Phao-lô, nó vươn lên là “sự rủa-sả” (Ga-la-ti 3:13).
Họ được ban phước vì lý do này, dẫu vậy Ca-na-an bị rủa sả, với Cham đã cực khổ vì sự hổ ngươi giáng xuống trên con cháu ông.
They were blessed for this reason, but Canaan was cursed, and Ham suffered as a result of the shame brought upon his offspring.
Từ này thường được fan ta đồng thanh nói lên sau khoản thời gian nghe một lời mong nguyện, lời thề, lời chúc phước hoặc rủa sả, với cơ phiên bản có nghĩa là “xin được như ý” hoặc “chắc chắn”.
The expression, usually uttered in unison by listeners khổng lồ a prayer, oath, blessing, or curse, basically means “so be it,” or “surely.”
22 Cuối cùng, Đức Giê-hô-va không chịu đựng đựng nổi những thói dữ và câu hỏi ghê tởm mà những người làm, đề xuất xứ sở đang thành chốn hoang tàn, nỗi tởm hoàng, thứ để rủa sả, không cư dân, như ngày nay.
22 Finally Jehovah could no longer put up with your evil practices và the detestable things you had done, and your land became a devastated place, an object of horror và cursing, without an inhabitant, as it is today.
28 bởi này, có một asự rủa sả trên khắp xứ này, đó là sự hủy diệt sẽ giáng xuống toàn bộ những kẻ bao gồm hành vi vào bóng về tối thể theo gia thế của Thượng Đế, lúc nào chúng sẽ chín muồi; vậy nên phụ thân mong rằng, dân này sẽ không biến thành hủy diệt.
28 For behold, there is a acurse upon all this land, that destruction shall come upon all those workers of darkness, according to the nguồn of God, when they are fully ripe; therefore I desire that this people might not be destroyed.
(Sáng-thế cam kết 4:4-8) cho dù được Đức Chúa Trời cảnh cáo những lần, Ba-la-am vày món chi phí thưởng vẫn nạm rủa sả dân sự Ngài.
(Genesis 4:4-8) Despite receiving repeated divine warnings, Balaam tried to curse God’s people for a financial reward.
Sự bất chủ yếu của dân chúng mang đến sự rủa sả đến trong xứ —Cô Ri An Tum Rơ giao chiến cùng với Ga La Át, Líp và rồi với ham mê Giơ—Cảnh ngã xuống và tàn ngay cạnh khắp xứ.
The iniquity of the people brings a curse upon the land—Coriantumr engages in warfare against Gilead, then Lib, and then Shiz—Blood và carnage cover the land.
Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con-cái, lòng con-cái quay lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa-sả nhưng đánh đất nầy” (Ma-la-chi 4:5, 6).
And he must turn the heart of fathers back toward sons, & the heart of sons back toward fathers; in order that I may not come and actually strike the earth with a devoting of it to destruction.” —Malachi 4:5, 6.

Xem thêm: Phim Gia Đình Thủy Tổ Phần 1 ), Phim Gia Đình Thủy Tổ (Ma Cà Rồng Nguyên Thủy)


(1 những Vua 16:34) Lời Nô-ê rủa sả cháu nội ông là Ca-na-an thành thực sự khi dân Ga-ba-ôn trở thành người làm công.