Soạn Anh Unit 12 Lớp 12

     

UNIT 12 : WATER SPORTS

A. Reading (trang 128-130 SGK tiếng Anh 12)

I. BEFORE YOU READ (Trước lúc đọc)

Work in pairs. Look at the picture và answer the questions. (Làm vấn đề từng đôi. Chú ý hình và vấn đáp câu hỏi.)

*

1.

Bạn đang xem: Soạn anh unit 12 lớp 12

Can you name the thể thao in the picture? (Bạn rất có thể nêu tên môn thể thao trong bức tranh?)

=> It’s water polo. (Đó là nhẵn nước.)

2. Where is it played? (Nó được chơi ở đâu?)

=> It"s played in a pool. (Nó được nghịch trong một hồ bơi.)

3. How vị people play it? (Mọi bạn chơi nó như thế nào?)

=> People play it with a ball, which is passed khổng lồ each other by hand or advanced with the head over the water between the player’s arms. (Mọi tín đồ chơi nó bởi một trái bóng, được truyền mang đến nhau bằng tay hoặc nâng cao đầu xung quanh nước giữa hai cánh tay của bạn chơi.)

II. WHILE YOU READ (Trong khi đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn với làm bài xích tập kèm theo.)

Click tại trên đây để nghe:

 

Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long và 20 metres wide, with a goal 3 metres high và at least 0.9 metre above the water. The goal is marked by vertical posts, a crossbar và a net.

There are seven players per team, six swimmers & a goalie. The home team wears white caps, the visiting team xanh ones and the goalies wear red caps with the number 1 in white.

Like football, the game begins with the ball in the centre of the pool và both teams sprint for it from their own goal lines. The ball can be advanced by passing with one hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms so it rides on the wave created by the swimmer’s head. No player except the goalie can hold the ball with both hands.

Defensive players are not allowed to lớn interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball. Major fouls are penalized by one minute in the penalty box và a player is ejected after committing five personal fouls.

For minor fouls, such as holding or punching the ball, a miễn phí throw is awarded from the spot of the foul. At least two players must touch the ball after a miễn phí throw before a goal can be scored.

A game is divided into quarters ranging from five to lớn eight minutes in length. After a tie, there are two overtime periods of three minutes each. If the game is still tied after the overtime periods, two teams continue khổng lồ play 3-minute overtime until the referee’s decision is made.

Hướng dẫn dịch: 

Môn bóng nước được chơi trong hồ (bơi) sâu 1,8 mét, dài 30 mét với rộng trăng tròn mét. Với form thành (cầu môn) cao 3m và cao hơn mặt nước tối thiểu 0,9 mét. Size thành được khắc ghi bằng nhì trụ thẳng đứng, một thanh ngang và lưới.

Có 7 ước thủ sinh hoạt mỗi đội: sáu tay bơi và một thủ môn. Đội nhà team mũ trắng, nhóm khách đội mũ xanh dương và các thủ môn nhóm mũ đỏ với tiên phong hàng đầu màu trắng.

Giống như bóng đá, hội thi đấu bắt đầu với trái banh vị trí trung tâm hồ tập bơi và hai đội tập bơi nhanh đến nó từ đường khung thành của mình. Quá banh hoàn toàn có thể được mang lại trước vị chuyền thủ công hoặc bơi với đầu bên trên nước cùng quả banh thân hai cánh tay, cho nên trái banh lướt trên sóng làm cho bởi đầu của cầu thủ. Ko một ước thủ như thế nào trừ thủ môn bao gồm thề giữ lại banh với tất cả hai tay.

Hậu vệ không được can thiệp vào dịch chuyển của đốì phướng trừ phi cầu thủ đang giữ banh. đa số lỗi nặng nề bị vạc một phút trong vùng cấm địa với một ước thủ bị đuổi ra ngoài sau lúc tự bản thân phạm năm lỗi.

Đối cùng với lỗi nhẹ, như thế hoặc bấm bóng, một trái ném tự do được thưởng tự điểm phạm lỗi. Ít nhất hai cầu thủ đề xuất chạm nhẵn sau quả ném từ bỏ do trước lúc bàn win được ghi

Một trận đấu được tạo thành các hiệp từ bỏ 5 mang đến 8 phút. Sau một trận hòa, có hai lần thêm giờ, các lần 3 phút. Nếu như trận đấu vẫn còn hòa sau mọi lần thêm giờ, nhị đội thường xuyên chơi thêm một đợt thêm tiếng 3 phút cho tới khi trọng tài quyết định.

Task 1: Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B. (Làm việc từng đôi. Ghép những từ làm việc cột A với nghĩa của bệnh ở cột B.)

A

B

 1. Opponent

 2. Penalize

 3. Eject

 4. Foul

 5. Tie

 a. To lớn make someone leave a game

 b. An action in sports that is against the rules

 c. To punish a team or player who breaks the rules

 d. A situation in a game when two teams have the same scores

 e. Someone who tries lớn defeat another person in a competition

Lời giải:

1. Opponent- e. someone who tries lớn defeat another person in a competition

(đối thủ - 1 người cố cố gắng để đánh bại một người khác vào một cuộc thi)

2. Penalize - c.

Xem thêm: 6 Trang Web Chấm Điểm Ielts Writing Free, 10 Website Chữa Bài Ielts Writing

 to punish a team or player who breaks the rules

(xút vạc - để trừng phạt một đội nhóm hoặc bạn chơi vi phạm các quy tắc)

3. Eject- a. to make someone leave a game

(đuổi - để tạo nên ai đó rời một trò chơi)

4. Foul - b. an kích hoạt in sports that is against the rules

(trái vẻ ngoài - một hành động trong thể thao chính là trái với những quy tắc)

5 .tie - d. a situation in a trò chơi when two teams have the same scores

(hòa - một tình huống trong một trò đùa khi nhị đội tất cả cùng số điểm)

Task 2: Complete the following sentences, using the information from the passage. (Điền hồ hết câu sau, dùng thông tin từ đoạn văn.)

1. Water polo is played in a pool……….metres deep,……....long and……….wide.

=> Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide. (Bóng nước được nghịch trong một hồ tập bơi sâu 1,8 mét, nhiều năm 30 mét và rộng trăng tròn mét.)

Thông tin: (cầu đầu đoạn 1) “Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long & 20 metres wide, with a goal 3 metres high & at least 0.9 metre above the water.”

2. The home team wears………, the visiting team wears ……………and the goalies wear……………..

=> The home team wears white caps, the visiting team wears blue caps and the goalies wear red caps with the number 1 in white.  ( Đội gia chủ đội nón trắng, team khách đội mũ xanh cùng thủ môn nhóm mũ đỏ với tiên phong hàng đầu màu trắng. )

Thông tin: (đoạn 2) “The home team wears white caps, the visiting team blue ones and the goalies wear red caps with the number 1 in white.”

3. Both teams sprint for the ball from…………….

=> Both teams sprint for the ball from their own goal lines. (Cả hai team đẩy quả bóng từ vén xuất phát. )

Thông tin: (đoạn 3) “Like football, the trò chơi begins with the ball in the centre of the pool và both teams sprint for it from their own goal lines.”

4. A không lấy phí throw is awarded for minor fouls, such as…………….

=> A không tính tiền throw is awarded for minor fouls, such as holding or punching the ball. (Một quả ném phạt tự do được trao cho các pha phạm lỗi nhỏ, chẳng hạn như cầm giỏi đấm vào bóng. )

Thông tin: (đoạn 5) “For minor fouls, such as holding or punching the ball, a không lấy phí throw is awarded from the spot of the foul.”

5. A trò chơi is divided into quarters ranging from………….in length.

=> A trò chơi is divided into quarters ranging from five khổng lồ eight minutesin length. (Một trò chơi được tạo thành các hiêp từ bỏ 5 đến 8 phút. )

Thông tin: (cầu đầu đoạn cuối cùng) “A game is divided into quarters ranging from five lớn eight minutes in length.”

Task 3: Work in pairs. Ask và answer the following questions. (Làm câu hỏi từng đôi. Hỏi và vấn đáp những câu hỏi sau.)

1. Where can people play water polo? (Người ta hoàn toàn có thể chơi trơn nước sống đâu?)

=> People can play it in a pool. ( Mọi người hoàn toàn có thể chơi nó trong một hồ bơi.)

Thông tin: (câu đầu đoạn 1) “Water polo is played in a pool”

2. Where is the ball when the trò chơi starts? (Bóng nơi đâu khi cuộc chiến bắt đầu?)

=> It is in the centre of the pool. (Đó là trong trung vai trung phong của hồ bơi.)

Thông tin: (đoạn 2) “the game begins with the ball in the centre of the pool”

3. How can the ball be advanced? (Làm cụ nào để quả trơn được nâng cao?)

=> Ball can be advanced by passing with in a hand or swimming with the head above the water & the ball between the arms so it rides on the waves created by the swimmer"s head. (Bóng rất có thể được nâng cao bằng phương pháp truyền đi bằng tay hoặc bơi với đầu xung quanh nước với bóng giữa những cánh tay nhằm nó cưỡi bên trên sóng tạo nên bởi đầu của người bơi. )

Thông tin: (đoạn 3) “The ball can be advanced by passing with one hand ...”

4. Which players are allowed to lớn hold the ball with both hands? ( tín đồ chơi như thế nào được phép giữ cả hai tay?)

=> Only the goalies can hold the ball with both hands.(Chỉ bao hàm cầu thủ mới được giữ quả bóng bởi cả nhị tay. )

Thông tin: (đoạn 3) “No player except the goalie can hold the ball with both hands.”

5. What happens lớn a player who commits five personal fouls? (Điều gì xảy ra với một ước thủ phạm lỗi cá nhân?)

=> He is ejected from the same after committing five personal fouls. (Anh ta bị đuổi thoát ra khỏi cùng một lúc sau thời điểm thừa dấn 5 lỗi cá nhân.)

Thông tin: (đoạn 4) “a player is ejected after committing five personal fouls.”

III. AFTER YOU READ (sau khi đọc)

Work in groups. Make a comparison between football and water polo, using the following suggestions. (Làm bài toán từng nhóm. đối chiếu giữa đá bóng và trơn nước, dùng những gợi ý sau.)

- place to play (nơi để chơi)

- number of players (số rất đông người chơi)

- main rules (luật chính)

- length of trò chơi (thời gian chơi)

Lời giải: 

 

Football

Water polo

Place to lớn play

on a pitch or a playground

in a pool

Number of players

11

7

Main rules

- the ball is advanced with a fool;

- only the goalie can hold the ball in hands;

- a touch of the ball on the arm or hand is awarded with a shot from the spot of the foul.

- major foul in the penalty area is awarded a penalty from a penally spot

- a player is ejected when be received a red card.

- minor foul, such as holding or punching the ball, is awarded with a free throw the foul;

- major foul is penalized by one minute in the penally box:

- a player committing five personal fouls is ejected.

Length of game

-two halves, 45 minutes each

- from 5 lớn 8 minutes in length.

Hướng dẫn dịch: 

 

Bóng đá 

Bóng nước

Địa điểm chơi 

trên sảnh hoặc sảnh chơi

trong bể 

Số fan chơi

11

7

Luật đùa chính 

- quả bóng được nâng cấp với một kẻ ngốc;

- chỉ bao gồm mục tiêu hoàn toàn có thể giữ bóng trong tay;

- Một cú đụng bóng bên trên cánh tay hoặc bàn tay được trao bằng một cú bớt từ chỗ phạm lỗi.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Trang 16 Tập 2 - Giải Bài 2 Trang 16 Sgk Toán 6 Cánh Diều Tập 2

- lỗi chủ yếu trong khu vực phạt được trao một cú giảm phạt xuất phát từ 1 vị trí hình phạt.

kimsa88
cf68