Toán Đại 9 Ôn Tập Chương 1

     

Giải bài 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 32. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và đáp án các câu hỏi trong bài bác học. Giải pháp làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học viên nắm giỏi kiến thức bài học.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tổng kết những kiến thức cơ bạn dạng về căn bậc hai bằng sơ đồ bốn duy

*


Câu 1: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Kết quả nào dưới đây đúng?

A. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt6- 5$ ; B. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt65$ ;

C. $sqrtfrac2a^2$ = $fracsqrt2a$ ; D. $sqrtfrac16a^2$ = $frac4a$


Câu 2: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn biểu thức $sqrt3 - 2sqrt2$ + $sqrt3 + 2sqrt2$ ta được tác dụng là:

A. 6 ; B. $sqrt6$ ; C. 2; D.2$sqrt2$


Câu 3: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. $sqrt100 + x$ gồm nghĩa với mọi x ; B. $sqrtx^2 + 25$ có nghĩa cùng với x $ eq $ 5 vàx $ eq $ - 5 ;

C. $frac1sqrtx^3 + 4$ gồm nghĩa với tất cả x ; D. $frac1sqrtx^2 + 4$ bao gồm nghĩa với đa số x.

Bạn đang xem: Toán đại 9 ôn tập chương 1


Câu 4: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện phép tính:

a) $left ( sqrtfrac92 + sqrtfrac12 - sqrt2 ight )$.$sqrt2$ ; b) ($sqrt3$ - $sqrt2$ + 1)($sqrt3$ - 1) ;

c) $(sqrt2 + sqrt5)^2$ ; d) ($sqrt8$ - 5$sqrt2$ + $sqrt20$).$sqrt5$ - $left ( 3sqrtfrac110 + 10 ight )$


Câu 5: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Giải phương trình:

a) $frac12$$sqrtx - 2$ - $frac32$$sqrt9x - 18$ + 24$sqrtfracx - 264$ = -17

b) -5x + 7$sqrtx$ + 12 = 0.


Câu 6: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh đẳng thức:

a) $frac54 - sqrt11$ + $frac13 + sqrt7$ - $frac6sqrt7 - 2$ - $fracsqrt7 - 52$ = 4 + $sqrt11$ - 3$sqrt7$ ;

b) $fracsqrtx + sqrty2(sqrtx - sqrty)$ - $fracsqrtx - sqrty2(sqrtx + sqrty)$ - $fracy + xy - x$ = $fracsqrtx = sqrtysqrtx - sqrty$.


Câu 7: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p = $frac12sqrtx - 2$ - $frac12sqrtx + 2$ + $fracsqrtx1 - x$ cùng với x $geq $ 0, x $ eq $ 1

a) Rút gọn biểu thức phường b) Tính cực hiếm của p. Với x = $frac49$.

Xem thêm: Tìm Việc Lam Thêm Tại Nhà Kiếm "Tiền Triệu" Mỗi Tháng 2022, Việc Làm Tại Nhà Online

c) Tìm giá trị của x để $left | p. ight |$ = $frac13$


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai biểu thức: A = $fraca^2 + sqrtaa - sqrta + 1$ cùng B = $frac2a + sqrtasqrta$ - 1 với a > 0.

a) Tính giá trị của biểu thức B khi a = 19 - 8$sqrt3$

b) Rút gọn gàng biểu thức A - B ;

c) Tính quý giá của a để A - B = 2 ;

d) Tìm quý giá của a để biểu thức A - B đạt giá trị nhỏ tuổi nhất.


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p. = $left ( fracsqrtx - sqrty1 + sqrtxy + fracsqrtx + sqrty1 - sqrtxy ight )$ : $left (fracx + y + 2xy1 - xy + 1 ight )$

a) Rút gọn P

b) Tính quý hiếm của phường tại x = $frac22 + sqrt3$.

Xem thêm: Nhục Đậu Khấu Mua Ở Đâu - Nhục Đậu Khấu Hàng Nhập Khẩu Đức

c) hội chứng minh: P $leq $ 1.


Câu 10: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p = $frac3(x + sqrtx - 3)x + sqrtx - 2$ + $fracsqrtx + 3sqrtx + 2$ - $fracsqrtx - 2sqrtx - 1$

a) Rút gọn biểu thức P

b) tra cứu x để p. => Xem gợi ý giải
=> Xem giải đáp giải
=> Xem hướng dẫn giải